آموزشی

آیین نامه ها و دستورالعمل ها

« آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل های پژوهشکده علوم شناختی و مغز »

 

  رشته‌های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- علوم شناختی فرم های مربوط به مقطع دکتری

اعلام آمادگی پیش دفاع دکتری

اعلام آمادگی دفاع دکتری​

اعلام آمادگی شرکت در آزمون جامع

پیشنهاد استاد راهنما توسط دانشجو

سمینار شفاهی دکتری​

سمینار کتبی دکتری

طرح پیشنهادی رساله دکتری و کارشناسی ارشد

گزارش سمینار شفاهی رساله دکتری

پیشنهاد و موافقت اساتید راهنما و مشاور با عنوان مقدماتی پروپزال رساله دکتری

مقاله مستخرج از رساله جهت دفاع از رساله دکتری

پیشنهاد و تعیین استاد داور جهت تصویب طرح اولیه رساله دکتری

پیشنهاد اولویت‌های پژوهشی و استاد راهنما، توسط دانشجویان مقطع دکتری​​

​​​راهنمای نگارش رساله
کاربرگ مشخصات و اطلاعات مربوط به دانشجویان دوره دکتری متقاضی بررسی کفایت دستاوردهای علمی دکتری
راهنمای تکمیل فرم درخواست بررسی دستاوردهای علمی رساله دکتری
فرم پیوست درخواست بررسی کفایت دستاوردهای علمی دکتری 
فرم صحافی رساله دکتری
​ 


 فرم های مربوط به​ مقطع کارشناسی ارشد​

​​​​​​

راهنمای نگارش پایان نامه​

اعلام آمادگی جهت تشکیل دفاعیه​

فرم صحافی پایان نامه ارشد

فرم تحویل پایان نامه به اساتید راهنما، مشاور و داور

فرم تایید اصلاحات پایان نامه پس از دفاع

راهنمای بارگذاری پایان نامه و رساله در سامانه گلستان

راهنمای تصویری و متنی ثبت پروپوزال در سامانه ملی ثبت پایان نامه 

فرم پیشنهاد استاد راهنما توسط دانشجو

پیشنهاد و تعیین استاد داور جهت تصویب طرح اولیه پایان نامه کارشناسی ارشد
  ​​​​


 
​​​​​​​